CANNAVI JAPAN

【名前に麻?】歴史上の人物の名前に多い「○○麻呂」は、どんな意味?代表的な人は?